ارسال اطلاعات تکمیلی طرح چک صیادی

جهت دریافت گواهی ثنا به دفاتر قضایی مراجعه نمایید

انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.
با مراجعه به دفاتر قضایی نسبت به تهیه این مدرک اقدام نمایید. فایل پیوستی باید دارای امضا و اثر انگشت متقاضی باشد . مدت اعتبار گواهی ۱ ماهه

تصاویر روی چک ها

انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.

تصاویر پشت چک ها

انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.
با مراجعه به دفاتر قضایی نسبت به تهیه این مدرک اقدام نمایید. فایل پیوستی باید دارای امضا و اثر انگشت متقاضی باشد . مدت اعتبار گواهی ۱ ماهه

تصاویر روی چک ها

انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.

تصاویر پشت چک ها

انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۴ MB.
پیمایش به بالا